නිවන් මගනිවන ��������� ������������ ������������������ ��������������� ������������������ ��������������� ���������

��������� ������������ ������������������ ��������������� ������������������ ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close