විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ ��������� ������������ ������������ ������������ ������������

��������� ������������ ������������ ������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close