භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������ ������������ ������ ���������������

������ ������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close