භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������� ��������������������������� ������������ ������ ���������������

��������� ��������������������������� ������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close