විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ ��������� ��������������������������� ���������������

��������� ��������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close