නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������������������������� ������ ��������� 5

��������������������������� ������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close