නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ��������������� - ��������������� ������������������ ������ ��������������� ������������������ 1

��������������� - ��������������� ������������������ ������ ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close