නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������ - ��������� ������ ��������������� ���������������

������ - ��������� ������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close