නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������ - ��������� ������ ��������������� ��������������� 2

������ - ��������� ������ ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close