භාවනාවමෛත්‍රී ��������������������� ������������ ���������������������,���������������������,��������� ������������

��������������������� ������������ ���������������������,���������������������,��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close