නිවන් මගසීලය ������������, ���������������, ��������� ���������������, ������������������ 6

������������, ���������������, ��������� ���������������, ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close