නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������,������������,���������������������,������������������������,���������������,(���������������������) 1

������,������������,���������������������,������������������������,���������������,(���������������������) යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close