නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ��������������������� ������������������������ ������������ ���������������������

��������������������� ������������������������ ������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close