නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ��������������� ������������������������ ������������ ������

��������������� ������������������������ ������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close