නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ������������������������ ��������������������� (������������������)

������������������������ ��������������������� (������������������) යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close