නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයදුක්ඛ ��������� ��������� ��������� ���������������������������

��������� ��������� ��������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close