නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ��������������������� - ���������������������, ������������������,��������������������� ���������������������

��������������������� - ���������������������, ������������������,��������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close