නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������- ��������������� ���������������������,��������������� ������������������ ���������������

������- ��������������� ���������������������,��������������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close