නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������- ��������������� ���������������������,��������������� ������������������ ��������������� 1

������- ��������������� ���������������������,��������������� ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close