නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������������������- ��������� ������ ��������������� ��������������� ��������������� 1

������������������- ��������� ������ ��������������� ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close