පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර ��������������� ������������������ ��������������� ��������������� ������������������ ���������������

��������������� ������������������ ��������������� ��������������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close