දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයපන් සිල් ������������, ������������������,���������������,������������,��������������������������� ��������� 14

������������, ������������������,���������������,������������,��������������������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close