දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයපන් සිල් ������������ ��������� ,��������������������������� ��������� 2

������������ ��������� ,��������������������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close