දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයපන් සිල් ������������ ���������, ������������������ ��������� ,��������������� ��������� 3

������������ ���������, ������������������ ��������� ,��������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close