නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������� ��������� ������������������������ 3

��������� ��������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close