නිවන් මගආයතන හය ������������������ ������������ ��������� ������������������, ���������������������...���������������

������������������ ������������ ��������� ������������������, ���������������������...��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close