නිවන් මගආයතන හය ������������������ ������������ ��������� ������������������, ���������������������...��������������� 6

������������������ ������������ ��������� ������������������, ���������������������...��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close