ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය ��������� ������������ ������������������

��������� ������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close