විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ ������������������������ ��������������� ��������������������� ������������������ ���������������

������������������������ ��������������� ��������������������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close