ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ ������������������ ������������������������ ���������������

������������������ ������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close