ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ ��������������� ��������������� ���������������

��������������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close