ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් මානසික ගති ලක්ෂනය

මානසික ගති ලක්ෂනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා