ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් කාබන් පරීක්ෂන

කාබන් පරීක්ෂන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා