ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ ��������� ��������� ������������ ������������������

��������� ��������� ������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close