ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ ������������ ������������������ ������������ ���������������������

������������ ������������������ ������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close