අභිධර්මයරූප ��������������������������� ������������������������ ������������������������ ��������������������������� ������������

��������������������������� ������������������������ ������������������������ ��������������������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close