අභිධර්මය ��������������� ��������������� 4

��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close