නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මපංච ඉන්ද්‍රිය ��������������������������� ������������ ��������������� 5

��������������������������� ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close