නිවන් මගසීලය ���������������, ���������, ���������, ������������������, ������������������

���������������, ���������, ���������, ������������������, ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close