දිව්‍ය ලෝකබ්‍රහ්ම අත්බව ��������� ��������� ������ ������������ ������ ���������

��������� ��������� ������ ������������ ������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close