දිව්‍ය ලෝකබ්‍රහ්ම අත්බව ��������� ��������� ������ ������������ ������ ��������� 1

��������� ��������� ������ ������������ ������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close