ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්චාරිත්‍රපිරිත් සජ්ජායනා කිරීම ������������������ ������ ������������������

������������������ ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close