ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ��������� ��������������� ��������� ������������ -������������

��������� ��������������� ��������� ������������ -������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close