ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ������������������ ������ ������������������ -���������������

������������������ ������ ������������������ -��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close