නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ��������� ��������� ��������� ������������������ ��������� ��������� 7

��������� ��������� ��������� ������������������ ��������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close