නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������������ ��������������������� ������������������ ���������������������������

������������ ��������������������� ������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close