නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������������ ��������������������� ������������������ ��������������������������� 4

������������ ��������������������� ������������������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close