නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය ��������������� ��������������� ��������������� - ������������������������ ������ ������������������

��������������� ��������������� ��������������� - ������������������������ ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close