භාවනාවමෛත්‍රී ������������ ��������������������� ��������������������� ������ ������ ���������������

������������ ��������������������� ��������������������� ������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close