ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්චාරිත්‍ර ��������� ��������� ������������������ ������������������ ���������������

��������� ��������� ������������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close