ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය ������������ ��������������� ������������ ������ ������������ ������������ ���������

������������ ��������������� ������������ ������ ������������ ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close