අභිධර්මයචිත්තය ��������� ��������������������� 10

��������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close