ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ ��������� ��������������� ��������� ��������������� ������������

��������� ��������������� ��������� ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close