නිවන් මගරූපස්කන්දයධාතු අවස්ථාව ������������, ���������, ������������, ������������, ������������

������������, ���������, ������������, ������������, ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close