නිවන් මගරූපස්කන්දය ��������������� ������ ���������������

��������������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close